Търсене
0
Кошница
АКЦИЯ

Условия за пазаруване

     1) "Колоре Дивино" ООД се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

     2) Предлаганите в сайта "Дом на матрака" продукти са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация и снимка за всеки отделен продукт и са указани възможните размери на продукта, както и неговата цена.

    3) Поръчването на определена стока представлява действие, което обвързва със силата на договор клиента и фирма "Колоре Дивино" ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

    4) Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (вид, модел, размер), без възможност за избор на цвят.

   5)  При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока на доставка.

    6) Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва "Колоре Дивино" ООД със задължението за изпълнение на доставката.

    7) След получаване на поръчката от "Колоре Дивино" ООД се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

ВАЖНО!!! При закупуване на продукти на обща стойност над 400,00 лева, независимо от наличността на продуктите, клиента е длъжен да внесе  по банков път - аванс от 30% от общата стойност на своята поръчка! Срещу авансово заплатените продукти се издават съответните документи придружаващи ги. Ако това условие не удовлетворява клиента, той може да се откажа от поръчката си. За всички останали случай опциите за заплащане на продуктите остават - наложен платеж или банков превод!


Отказ от получаване на стока

Клиент, поръчал стока on-line от сайта www.domnamatraka.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1) Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката;

2) Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

3) Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в www.domnamatraka.com, към момента на осъществяване на on-line заявката."Колоре Дивино" ООД си запазва правото да променя по всяко едно време цените на предлаганите в сайта продукти;

4) Рекламации се извършват само в момента на доставката.

5) Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока;

6) След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените в гаранционната карта правила.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Връщане на закупена стока от Дом на Матрака, става с писменно заявление, най-късно до 14 дни от получаване на поръчката, в което заявявате желанието си да върнете закупената стока.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 дни.


В случай на отказ, молим получените от нас стоки да бъдат съхранени по начин, който не е нарушил тяхното качество и безопасност. При отказ от договора, стоките ще да бъдат върнати за сметка на купувача в тяхното първоначално състояние, т.е. опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и задължително със съпровождащата ги документация. В противен случай, прекратяването на договора става след ново договаряне на обезщетение за намалените потребителски свойства на стоката. Подаване на уведомяване за отказ от договор, връщане на стоки и подаване на жалби можете да извършите на адрес: гр. Варна, ул. „Здравко Чакъро” №9, Търговски център ВЕСТА, или на email: coloredivino@gmail.com


 Рекламации, Гаранция, отказ от договор.


Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. Варна ул. „Здравко Чакъров” №9, Търговски Център ВЕСТА – Дом на Матрака!


В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на поръчания от него размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия, но друг размер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка Дом на Матрака!


При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Дом на Матрака се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да предостави за поправка стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


Дом на Матрака ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.


Законова гаранция

 Гаранцията, предоставяна от Производителите на продукта не оказва влияние върху правата на потребителя, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че*:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1”